Allmänna Villkor borrning

Allmänna villkor för energibrunn (bergvärme)
onsdag 12 januari 2022

gällande Markera ut ledningar i närhet av borrplats
Säkerställ att det inte finns rör eller ledningar i marken på borrplatsen. Allt ansvar och eventuella kostnader för skadade ledningar i marken som ej varit korrekt utmarkerade ligger på dig som kund/beställare. På ledningskollen.se kan man begära kostnadsfri utsättning från ledningsägare. En elektriker kan anlitas för utmärkning av okända egna fastighetsinterna kablar.

Farbar väg
För att kunna utföra arbetet behöver vi kunna ta oss fram till borrplatsen med tung lastbil med
släp. Tänk på att vägen måste vara sandad och snöröjd under vintertid. Kontrollera att inte tillfälliga viktbegränsningar råder.

Tillgång till vatten och el
I samband med borrningen behöver vi tillgång till rinnande vatten för att binda borrdamm innan vatten påträffats i borrhålet, tex från en vattenutkastare, trädgårdsslang eller annan anslutningspunkt i närheten av borrplats.
Vi behöver tillgång till el för pumpning av vatten och fyllning av kollektor (vanligt 230v, 1-fas).

Kaxcontainer
När kaxcontainer offererats sedimenteras vattnet från borrhålet i en kaxcontainer. Överskottsvatten släpps sedan ut på lämplig plats. Oftast gräsmatta eller ett dike etc. Och containern med borrkaxet forslas bort några dar efter borrningen.

Fasadskydd
Ska vi borra nära en fasad kan man täcka den med t ex en presenning innan för att slippa stänk.

Placering av borrhål
Normalt är borrplatsen känd sedan innan och borraren har tillgång till denna via en karta.
Trots detta skall alltid borraren eller representant från oss och du som kund/beställare tillsammans kontrollera att borrplat sen ligger på önskad plats innan borrningen påbörjas. Om du inte kan närvara vid borrningen går det bra att tydligt märka ut platsen i förväg.

Borrning
Förutsättningar under markytan kan innebära förändringar i entreprenadens utförande. Vi förbehåller oss rätten att utföra ytterligare borrhål till dess att önskat aktivt borrhålsdjup uppnås samt debitera kostnaden för detta. Vid dåliga geologiska förutsättningar som gör att kollektorslangen inte går att montera i utfört hål förbehåller vi oss rätten att utföra ytterligare borrhål till dess att önskat aktivt borrhålsdjup uppnås samt debitera kostnaden för detta.
Vi förbehåller oss rätten att avbryta entreprenaden på grund av ogynnsamma förutsättningar under markytan och debitera kostnaden för utförda arbeten.

Ingrävning
Säkerställ att även marken mellan borrhål och planerad ingång i huset är fri från rör och kablar.
Dessa behöver annars märkas ut noga. Allt ansvar och eventuella kostnader för skadade ledningar i marken som ej varit korrekt utmarkerade ligger på dig som kund/beställare. Är det berg eller block i marken kan grävdjupet påverkas. Eventuella merkostnader för t ex stenspräckning tillkommer då.

Ingrävning vintertid
Under vintertid behöver borrplatsen och sträckan mellan borrhål och ingång i huset vara snöröjd. Oftast finns behov av elektriska tjältiningsmattor vintertid, dom installeras av oss och övervakas av dig som kund enligt instruktioner från vår personal. Om mattorna har flyttats eller stängts av avsiktligt eller oavsiktligt av dig som kund utan samråd med personal från oss så kommer extra kostnader för tjältining debiteras.

Håltagning för rörgenomföring
Beroende på fastighetens förutsättningar placeras intaget för brineledningen olika. Vid håltagning förutsätts normal vägg och att hålet går att göra med handhållen borrmaskin.
Görs hålet ovan mark monteras en täckhuv. Under mark tätas hålen istället. Vid val av placering tas hänsyn till både yttre och inre förutsättningar för att skapa en så bra totalinstallation som Möjligt. Vid extra tjock håltagning >250mm i betong eller natursten tas en extra avgift ut.

Grov återställning
Vi fyller igen det uppgrävda schaktet med samma massor som grävts upp. Är det mycket sten
och block kan dessa behöva lämnas på sidan. Bortforsling av dessa ingår inte. Markskador från etablering av borrutrustningen kan uppstå. Eventuella trädgårdsplattor eller kantstenar som påverkats återställs normalt ej. Lera eller jord från foderrörsdrivningen kan göra att det skapas ett överflöd av jordmassor. Bortforsling av dessa ingår normalt ej. Vid borrning på grusgång/uppfart förbered gärna med att flytta gruset åt sidan på tänkt borrplats för att underlätta en snygg återställning.
Vid artesiskt vatten tillkommer kostnader för dränering eller tätning.

Övrigt
Vi borrar enligt gällande Normbrunn och har certifierade borrare. Vi har ansvars- och miljöansvarsförsäkring. Kund/beställare eller företrädare skall finnas anträffbar på plats eller via telefon under borrningen.