Integritetspolicy

Allt för att skydda din integritet

Omfattning och syfte

Bryngels AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på webbplatsen bryngels.se.

Denna policy innehåller följande:

 • Vilka personuppgifter som vi samlar in
 • När och orsaken till att vi samlar in personuppgifter
 • Hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Personuppgifter som vi samlar in

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fastighetsbeteckning
 • Installationsadress om den är annan än postadress

 

Datainsamling (när och orsaken till att vi samlar in personuppgifter)

Du kan förse oss med information om dig eller din Thermia-produkt, t ex en värmepump, vid kontakter med Thermia, via Thermias webbplatser, Thermias Konsumentkontakt eller bryngels.se. Vi kan även erhålla sådana uppgifter från våra återförsäljare, försäkringsbolag eller från annan tredje part. Sådana uppgifter (”kundtillhandahållna personuppgifter”) kan omfatta:

 • Dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, installationsadress etc)
 • Demografiska uppgifter (personer i hushållet etc)
 • Uppgifter om produkten såsom serienummer, modell, inköpsdatum, installationsdatum, servicehistorik, värmekälla, värmesystem, typ av köldbärarvätska etc
 • Positionsuppgifter genererade genom dina aktiviteter (navigeringshjälp, sökfrågor och positionsdelning för att exempelvis kunna avgöra lämplig värmepump med hänsyn till klimat)
 • Uppgifter om ditt köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser och -inställningar, köphistorik, Thermia Online etc)

Vissa Thermia-produkter kan även automatiskt samla in tekniska uppgifter om produkten och omgivningen som inte är relaterade direkt till dig som person. Sådana uppgifter (”Produktuppgifter”) är normalt knutna till produktens serienummer och kan därför indirekt vara spårbara till dig. Produktuppgifter kan omfatta:

 • Installationsdatum, installationsadress och fastighetsbeteckning
 • Teknisk information om produkten (typ av köldbärarvätska mm)
 • Systemfunktionsstatus (värmesystem – radiator, golvvärme, konvektor mm)
 • Uppgifter om produktens användning (drifttimmar, värmekälla – berg, mark, luft etc)
 • Uppgifter om omgivningen (temperatur på installationsplatsen, bilder på produkten etc)

Vi behandlar normalt sett inte s.k. känsliga personuppgifter annat än om så följer utav lagstiftning. I den mån som personnummer lagras av Thermia anses sådan uppgift vara känslig.

Insamling och användning av Produktuppgifter kan behövas för att
(i) tekniker ska kunna ställa diagnos på och åtgärda fel i produkter vid service och underhåll av produkter,

(ii) för Thermias produktutveckling, till exempel förbättring av produkternas kvalitet och säkerhetsfunktioner,

(iii) för handläggning av Thermias garantiåtaganden och

(iv) för att uppfylla krav enligt lagstiftning.

Vid insamling eller användning av Produktuppgifter för ovannämnda ändamål och liknande legitima ändamål för Thermias räkning begär vi normalt sett inte ditt godkännande om detta inte bedöms nödvändigt i det enskilda fallet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning, då vi grundar registreringen av personuppgifterna på avtal eller annan laglig grund.

Avvägning av intressen

Vi behandlar bara personuppgifter om det är nödvändig för ett legitimt ändamål och för att kunna fullgöra våra garantiåtaganden eller andra åtaganden som följer av lag eller avtal. Behandling av dina personuppgifter utgör en viktig del för att vi ska kunna säkerställa hög standard på produkter och tjänster till dig.

Uppgiftsminimering och riktighet

Bryngels strävar efter att endast behandla personuppgifter som är tillräckliga, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilket de har samlats in.

Uppfyllande av juridiska krav

Det är vår policy att krav enligt gällande lagstiftning, regler och föreskrifter ska uppfyllas i alla länder där vi är verksamma, även innefattande integritets- och dataskydd. Vi kommer löpande att uppdatera denna policy för att säkerställa att den uppfyller juridiska krav.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som Bryngels samlar in om dig och produkten används:

 • För att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, inklusive att verifiera om du är berättigad till vissa köp och tjänster samt att ge dig förbättrade erbjudanden och upplevelser
 • För att informera dig om uppdateringar av, eller ändringar i, våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och förutsättningar samt policy
 • För att informera dig om nya produkter, tjänster och erbjudanden
 • För att tillhandahålla support och tjänster för produkter (garantiservice, information om återkallelser etc)
 • För produktutvecklingsändamål, till exempel för att förbättra produkters prestanda, kvalitet och säkerhet
 • För att utvärdera och förbättra våra erbjudanden till och kommunikation med kunder
 • För att uppfylla krav enligt lag.

 

Rätt att få information, rättelse mm

Var och en har rätt att efter skriftlig begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på vilka uppgifter om den egna personen som behandlas av Bryngels. Om behandling sker, ska berörd person efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Kontakta oss på info@bryngels.se.

 

Sekretess

Thermia/Bryngels strävar efter att vidta erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, icke godkänt yppande eller åtkomst och alla andra olagliga former av behandling. Vi strävar även efter att säkerställa att sekretessnivån och åtgärderna som vidtas för att skydda dina personuppgifter är tillräckliga i förhållande till de risker som föreligger på grund av dina personuppgifters egenskaper och behandling.

 

Yppande till tredje part

Thermia/Bryngels kan komma att dela med sig av dina personuppgifter:

 • Till leverantörer som tillhandahåller tjänster till Thermia enligt personuppgiftsbiträdesavtal (enligt lagkrav).
 • Till andra affärspartners för att sända produkt- och tjänsteerbjudanden och andra meddelanden till dig (namn, adress, telefonnr, e-post, installationsadress), såsom exempel men inte uteslutande till försäkringsgivare för att kunna erbjuda förlängd trygghetsförsäkring.
 • I samband med försäljning eller överföring av Bryngels eller dess tillgångar.
 • Enligt lagkrav, till exempel i samband med en myndighetsutredning, tvist eller annan juridisk process.
 • När vi, i god tro, anser att ett yppande är nödvändigt för att skydda dina rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella överträdelser av våra villkor och förutsättningar eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem.
 • För utvecklingsändamål kan endast s.k. Produktuppgifter komma att delas.

 

Behandling av uppgifter för vår räkning

Inom Bryngels är åtkomsten till dina personuppgifter begränsad till de Bryngels-anställda som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning eller för att kunna leverera en vara eller tjänst. De som har åtkomst till personuppgifter är enligt avtal förpliktade att hålla dina personuppgifter skyddade och konfidentiella. Vi strävar efter att välja det alternativ för databehandlingstjänster som på bästa sätt skyddar dina personuppgifters integritet gentemot tredje part.

 

Marknadsföring

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för dennes marknadsföringsändamål om vi inte har erhållit ditt godkännande för sådan delning.

Thermia kan dock förse dig med information om nya produkter, tjänster, erbjudanden eller liknande marknadsföringsaktiviteter som vi bedömer kan vara av intresse. Marknadsföring via e-post sker bara när berörd person i förväg har lämnat sitt medgivande härtill. Om du vill säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande kommunikation, följ anvisningarna i respektive kommunikation.

 Se sidan ”GDPR & Cookie Policy” för mer information. 

 

Ändringar

Bryngels förbehåller sig rätten att ändra denna policy från tid till annan. Datum för senaste ändring anges i slutet av detta dokument. Om vi ändrar denna policy och det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter så tillhandahåller vi en uppdaterad version av denna policy på vår hemsida www.bryngels.se/integritetspolicy.

 

 

Uppdaterad den 20 september 2019